Doorgaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden webshop Doseer Reinigingsmiddelen B.V.

Download hier de PDF

Artikel 1. Definities

 • Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtnemer” of “leverancier” of ”Doseer” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doseer Reinigingsmiddelen B.V., zijnde de vennootschap die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken heeft aanvaard.
 • Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “afnemer”, daaronder begrepen “eenieder met wie Doseer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Doseer aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon (“consument”) of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.
 • Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “opdracht” wordt verstaan het verzoek van afnemer aan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verrichten of zaken te leveren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, offertes, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand zijdens Doseer, waarbij Doseer betrokken is alsmede op alle opvolgende overeenkomsten waarbij Doseer betrokken is.
  • Door het bezoeken van de webshops van Doseer gaat de afnemer akkoord met deze voorwaarden. Bij de bestelling dienen deze algemene voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.
  • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door de afnemer gehanteerde voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en in zoverre deze door Doseer schriftelijk zijn aanvaard en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij de uitzondering is gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
  • Indien de afnemer éénmaal een overeenkomst met Doseer heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Doseer te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Doseer zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen gedaan door Doseer zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Het aanbod op de websites van Doseer is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Doseer spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Doseer vermeldt op de website binden Doseer niet. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Doseer uitdrukkelijk voorbehouden.
 • Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Doseer de bestelling van de afnemer per e-mail heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens Doseer gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • Bij verschil tussen de - door de afnemer beoogde - bestelling en de schriftelijke bevestiging van Doseer is de afnemer aan de schriftelijke bevestiging van Doseer gebonden, tenzij de afnemer binnen 1 dag na datum van de bevestiging Doseer bericht dat de bevestiging van Doseer niet in overeenstemming is met de bestelling en de afnemer bewijst dat zulks voor Doseer kenbaar was.
 • De administratie van Doseer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Doseer enerzijds en de afnemer anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.
 • nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Doseer zal de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Doseer besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Doseer op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de afnemer te voldoen.
 • nl is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Doseer alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de afnemer heeft ontvangen.

Artikel 4. Aflevering

 • Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Doseer spant zich ervoor in de aangegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Doseer de afnemer daarvan zo spoedig mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden melding geven. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Doseer niet in verzuim en geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Doseer.
 • De leveringstermijn vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Doseer zijn en de afnemer ook overigens aan zijn (betalings)verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
 • Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de bestelling op het door afnemer opgegeven adres ter beschikking van de afnemer wordt gesteld. Aflevering geschiedt franco huis, tenzij anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de verzending voor rekening van Doseer is tot aan aflevering op het door de afnemer opgegeven adres. Een door de afnemer ondertekende vrachtbon is een bewijs van levering.
 • Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken.
 • Ingeval de afnemer de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, heeft Doseer het recht na verloop van een periode van twee weken de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en heeft Doseer recht op vergoeding van de schade van Doseer die in ieder geval minimaal gelijk is aan de prijs inclusief BTW die de afnemer aan Doseer voor het bestelde diende te betalen.
 • Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment van aflevering over.
 • nl is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Herroepingsrecht / recht van retour

 • De afnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na de aflevering.
 • In het geval van een retourzending dient de afnemer het product vergezeld met of zonder een retourbon te retourneren aan Doseer, te bereiken op het in artikel 6.9 genoemde adres. Retournering op het in artikel 6.9 genoemde adres zelf is tevens mogelijk.
 • Retourzenden geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Het is aan afnemer te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.
 • Indien een product bij aflevering defect, beschadigd of incompleet is geleverd, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van Doseer.
 • Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van Doseer ofwel een soortgelijke verpakking te worden retourgezonden.
 • Een retourgezonden product dat niet voldoet aan de in lid 5 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.
 • Het door de afnemer betaalde bedrag voor de geretourneerde bestelling zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen worden terugbetaald aan de afnemer.
 • Bulkbestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Van een bulkbestelling is sprake indien de afnemer vijf of meer zaken ineens afneemt.

Artikel 6. Onderzoeksplicht en reclames

 • De afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk bij aflevering te (doen) controleren op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden, dienen duidelijk te worden vermeld op het bij de ontvangst te tekenen (vervoers)document. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Doseer in staat is adequaat te reageren.
 • Eventuele reclames ten aanzien van uiterlijk niet-waarneembare gebreken dienen door de afnemer op straffe van verlies van rechten binnen bekwame tijd en in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van reclame ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk en duidelijk omschreven bij Doseer te worden ingediend. Indien de afnemer reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten en gedurende een door Doseer aan te geven termijn ter beschikking houden van Doseer totdat Doseer de klachten heeft kunnen onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of Doseer ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Doseer afgeleverde zaken, is na feitelijke aflevering geen reclame meer mogelijk, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.
 • Indien de afnemer een product in een beschadigde verpakking ontvangt, dient de afnemer deze verpakking niet te openen en terstond de klantenservice van Doseer hierover in te lichten. Wordt de verpakking desalniettemin geopend, dan ontslaat dit Doseer van elke aansprakelijkheid.
 • Wanneer de van Doseer afkomstige goederen worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.
 • De betalingsverplichting van de afnemer wordt niet opgeschort door het (tijdig) reclameren door de afnemer.
 • Ingeval van tijdige en gegronde reclame ter zake van een materieel kwaliteitsgebrek zal Doseer, naar eigen keuze, een vervangend product leveren of een vergoeding van de mindere waarde aan de afnemer voldoen.
 • Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Doseer daartoe haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen en onderzoek voor rekening en risico van de afnemer. Indien de klacht door Doseer gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Doseer aan de afnemer worden vergoed.
 • Eventuele reclamaties van afnemer naar aanleiding van de door Doseer geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Doseer, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice van Doseer is te bereiken via:
Doseer
Industriestraat 35
7005 AN Doetinchem
Telefoon verkoop: 0314 740320
e-mail: info@doseer.nl

Artikel 7. Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

 • Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de afnemer overgaan op het tijdstip van levering.
 • nl behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Doseer in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van de afnemer door de afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen van Doseer geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Doseer tegen de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Doseer.
 • Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Doseer tekortschiet of Doseer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Doseer gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling jegens de afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met de afnemer gesloten overeenkomst. De afnemer zal Doseer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van onze rechten. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de afnemer.
 • Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht het afgeleverde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Doseer te bewaren en te onderhouden.

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

 • Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief btw.
 • Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de levering van de goederen en/of diensten door Doseer, ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren zoals de inkoopprijzen waaronder (doch niet uitsluitend) voor basis materialen, de energieprijzen of de inkoop daarvan, de in- of uitvoerrechten, de lonen, belastingen, de heffingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover vreemde valuta door Doseer met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd.
 • De afnemer is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige, aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Koper heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 • Betaling dient te geschieden op de door Doseer aangegeven wijze en binnen de door Doseer aangegeven termijn.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 8% op jaarbasis over het niet betaalde bedrag van de betreffende bestelling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 500,-.
 • Voor de afnemer die natuurlijk persoon is of daaraan gelijk wordt gesteld en die niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, geldt daarentegen dat hij, nadat Doseer schriftelijk na het verstrijken van de betalingstermijn incasso heeft aangezegd, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, die worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Het is de afnemer niet toegestaan om eigen vorderingen op Doseer met de door Doseer in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

Artikel 9. Overmacht

 • nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van Doseer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, natuurrampen, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, hackaanvallen, ransomewareaanvallen en/of DDOS-aanvallen, elektriciteitsstoring en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Doseer of diens leveranciers.
 • nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Doseer haar verbintenis had moeten nakomen.
 • nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Doseer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Indien Doseer bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Privacy

 • Wanneer Doseer dan wel afnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en zij deze persoongsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschirften uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • nl en afnemer informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. Doseer en afnemer verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • nl is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de afnemer of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit een met Doseer aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Doseer, een door Doseer gedaan beroep op overmacht of een door Doseer geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Doseer.
 • Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Doseer te betalen bedrag terzake van schadevergoeding - inclusief boetes - nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de afnemer uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Doseer heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat nl nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder onder andere, doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie en/of gemiste besparingen.
 • nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik van chemische producten door niet-naleving van de op de chemische producten vermelde veiligheidsinstructies door de afnemer.
 • nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Doseer is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.
 • In alle gevallen waarin Doseer een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 • De afnemer zal Doseer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Doseer terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 12. Garanties

 • nl garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant die garantie over die producten ook aan Doseer heeft verstrekt.
 • De afnemer is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van de goederen te onderzoeken of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
 • Indien de afnemer bij het in lid 2 bedoelde onderzoek ontdekt dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient hij dit uiterlijk binnen acht (8) dagen na de levering schriftelijk aan Doseer te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de afnemer jegens Doseer ter zake van non-conformiteit.
 • nl is uit hoofde van de garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.
 • nl is uit hoofde van de garantie slechts gehouden het ondeugdelijke product – zulks naar keuze van Doseer – te vervangen, repareren, herstellen. Vervanging strekt niet verder dan kosteloos en franco toezenden van een nieuwe zaak.
 • Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Doseer geleverde product door de wederpartij c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Doseer of de fabrikant of overigens onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, onvoldoende is onderhouden of indien er sprake is van slijtage of beschadiging.
 • De aanspraak op garantie vervalt voorts indien de afnemer niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid Doseer, daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Doseer is gereclameerd, Doseer in de gelegenheid stelt het gebrek te constateren en te verhelpen.
 • Eveneens is Doseer van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van Doseer door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.
 • Eventueel door Doseer te verrichten herstel of vervanging vindt plaats bij Doseer ter plaatse. Transport van het te herstellen of te vervangen product van en naar Doseer is immer voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

 • nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten - zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van Doseer schadevergoeding van de afnemer te vorderen - ingeval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de afnemer (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de afnemer één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 • In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de afnemer aan Doseer verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Doseer tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De afnemer verbeurt ten behoeve van Doseer een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.
 • Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de afnemer, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van Doseer passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 14. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 15. Ondergeschikten

 • In alle gevallen, waarin Doseer een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Doseer ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Doseer werken, daarop beroep doen.

Artikel 16. Geschilbeslechting, toepasselijk recht

 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van Doseer worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Doseer en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.